Бэлчээрийн хортон мэрэгчтэй тэмцэх ажлыг зохион байгууллаа.

Сумын 4 багт 7.5 тонн бактержүүлсэн будаа хувиарлан бэлчээр чөлөөлж, огтоно устгах ажлыг Багийн дарга нар хийж гүйцэтгэлээ.

Тайлбар байхгүй.

2023-04-28 15:22:00