Эрхэм зорилго

Хуулиар тусгаарлан олгосон чиг үүргийн дагуу нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хүн ам, нийгэм эдийн засгийн төлөвлөлтийг бодлогын удирамжаар хангах, хэрэгжилтийг үр дүнтэй зохион байгуулахын зэрэгцээ  төрийн албан хаагчдын сахилга хариуцлага, шудрага байдал, урчадварыг дээшлүүлэн төрийн бүх үйлчилгээг чанарын шинэ шатанд гаргахад оршино.

2023-04-04 00:00:00