Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны тайлан
Авилгаас ангид байх

Төрийн албан хаагчид авлигад холбогдсон мэдээлэл бүртгэгдээгүй....

2022-06-17 17:02:25

Дэлгэрэнгүй..
“Баталгаа”-г байгууллагын дарга, эрхлэгч нарт гаргуулсан.

Авлигаас ангид байх, ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажиллах, ёс зүйн хэмжээг дагаж мөрдөх “Баталгаа”-г байгууллагын дарга, эрхлэгч нарт гаргуулсан....

2022-06-02 16:28:55

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн албан хаагчдын нэгдсэн зөвлөгөөн” зохион байгууллаа.

“Төрийн албан хаагчдын нэгдсэн зөвлөгөөн” зохион байгуулж 119 төрийн албан хаагч  хамрагдсан байна....

2022-06-02 10:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Зөв зөвд шударга зөв 

Авлига өгөхгүй, авахгүй ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажиллана...

2022-06-01 10:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Иргэдийн мэдэх эрхийг хэрэгжүүлье нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгууллаа.

Иргэдийн мэдэх эрхийг хэрэгжүүлье нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгууллаа....

2022-05-12 20:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Мэдүүлэг

тухайн онд 10 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг бүртгэж, хянаж, хуулийн хугацаанд мэдээллэсэн. ...

2022-03-21 10:00:00

Дэлгэрэнгүй..