Сумын статистик мэдээ

Жаргалант сум нь 417453 мянган га нутаг дэвсгэртэй. БНМАУ-ын Ардын Их Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1977 оны 04 дүгээр сарын 04-ны өдрийн 75 дугаар тогтоолоор батлагдсан хилийн цэстэй. Үүнээс хот тосгон бусад суурины газар 1220 га, ХАА-н газар 413096 га, зам шугам сүлжээний газар 263 га, ойн сан бүхий газар 1581 га, усан сан бүхий газар 1291 га, Улсын тусгай хамгаалалттай газар 2 га байдаг.

 • Хөдөө аж ахуйн газар  413096 га газрын
 1. 402752.57 га газар нь бэлчээрт
 2. 570 га газар нь хадлангийн газарт
 3. 109.4 га газар нь тариалангийн газарт
 4. 9588.6 га газар нь атаршсан газарт
 5. 75.43 га газар нь ХАА-н барилга байгууламжийн дэвсгэр газарт
 • Хот, тосгон бусад суурины газар 1220 га газрын
 1. 46.60 га газар нь барилга байгууламжийн дэвсгэр газарт
 2. 329.51 га газар нь нийтийн эдэлбэр газарт
 3. 810 га газар нь уурхайн дэвсгэр газарт
 4. 34.34 га газар нь гэр хороололд байна.
 • Зам шугам сүлжээний  263 га газрын
  1. 227 га газар нь авто замын газарт
  2. 36 га газар нь шугам сүлжээний газарт байна.
 • Улсын тусгай хэрэгцээний 2 га газраас
  1. Цаг агаарын төлөв байдлын байнгын ажиглалтын талбай 2 га байна.
 • Ойн сан бүхий газар 1581 га газар байгаагаас
  1. Ой модоор бүрхэгдсэн газар 1388 га газар
  2. Ой модыг огтолсон газарт 188 га газар
  3. Ойн тэлэн ургах, нөөц газар 5 га газар байна.
 • Усан сан бүхий газар 1291 га газар байгаагаас
  1. Гол мөрний эзлэх газар 486 га газар
  2. Нуур цөөрөм, тойрмийн эзлэх газар 805 га газар байна.

¤Хөрсний бүтэц нь уулархаг бүсийн өндөр уулын нугын уулын хар хүрэн, хүрэн, уулын хоорондох хөндийн хар хүрэн, хүрэн, аллювийн нугын хөрсний хэв шинж тархах бөгөөд байгаль цаг уур, гадаргын байдлаараа уулын, тал хөндийн, голын сав хөндийн хөрс гэсэн 3 бүлгийн хөрстэй.

¤2020 оны усны тоо бүртгэлээр сумын хэмжээнд нийт 166 уст цэг тоологдсон.

Үүнээс:Булаг, шанд-51, нуур тойром-10, гүн өрмийн худаг-23, энгийн уурхайн худаг-20, гол горхи-53, рашаан-3, хөв-1, цооног-3, гүүр-2 байдаг. Булгуудын PH нь 6.4-8.6 /саармаг буюу сул шүлтлэг орчинтой/

                                  ХҮН АМЫН СУУРЬ СУДАЛГАА /2015-2021 он/

                Он

       Хүн амын тоо

Суурин газарт

               Хөдөөд

           Өрхийн тоо

1.

2015

2835

635

2200

905

2.

2016

2862

640

2222

907

3.

2017

2963

619

2344

936

4.

2018

2908

604

2379

938

5.

2019

2901

586

2315

905

6.

2020

2950

592

2358

849

7.

2021

2950

 

 

847

                                 МАЛ АЖ АХУЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Малын төрөл

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1.

Адуу

10106

10097

12584

13396

14609

14436

12933

2.

Тэмээ

3

3

4

5

7

7

4

3.

Үхэр

25017

24986

28844

30217

32273

33854

30657

4.

Хонь

60815

60356

71425

70096

71898

69182

52873

5.

Ямаа

46428

45929

54053

54070

58723

54979

40557

Нийт

142369

141371

166910

167784

177510

172458

 

2022-06-09 17:25:02