ЗДТГ-ын зорилго, зорилт

  Зорилго

           Нутгийн залуу боловсон хүчнийг ажлын байраар хангах, мэргэшүүлж чадварлаг боловсон хүчин болгох, Өндөр мэдлэг ур чадвартай мэргэшсэн албан хаагчдыг үр дүнтэй, тогтвортой ажиллах орчин нөхцалийг бүрдүүлэх, Хуулиар тусгаарлан олгосон чин үүргийн дагуу нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хүн ам, нийгэм эдийн засгийн төлөвлөлтийг бодлогын удирамжаар хангах, хэрэгжилтийг үр дүнтэй зохион байгуулахын зэрэгцээ  төрийн албан хаагчдын сахилга хариуцлага, шудрага байдал, урчадварыг дээшлүүлэн төрийн бүх үйлчилгээг чанарын шинэ шатанд гаргахад оршино.

Зорилт

1.Алсын хараа, хэтийн зорилтойгоор орон нутгаа хөгжүүлье.

2.Шинжлэх ухааны үндэслэлтэй төлөвлөлт хийж, орон нутгийн нөөц, иргэдийн санаачилгад тулгуурлан хөгжүүлэх. Орон нутгийн иргэдийн сумаа хөгжүүлэх гэсэн хүсэл эрмэлзэл, төрийн албан хаагчдын үйлчилгээгээ нээлттэй ил тод, хөнгөн шуурхай хүргэх бодлого, ая тухтай хүний аюулгүй байдлыг цогцлон бүрдүүлэх сумын зорилт нь энэхүү хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах үндэслэл болсон.

3.Эвтэй байж ихийг бүтээнэ, завгүй байж заавал амжуулна.

2024-04-29 00:00:00