Дотуур байрын нийт сурагчид шүдний эмчийн үзлэгт хамрагдаж, зөвлөгөө авлаа