Бооцоот софт волейболын тэмцээн зохион байгууллаа.

Иргэдийн амралт, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, идэвхтэй хөдөлгөөнд уриалах, бүх нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх зорилгоор 45-55 насны иргэдийн дунд бооцоот волейболын тэмцээнийг зохион байгууллаа.  

ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠵᠥᠪ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 45-55 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠣᠭᠣᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠸᠣᠯᠧᠢᠢᠪᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃

бичвэр нарын зураг байж магад 

2024-05-02 00:00:00