Хөдөө аж ахуйн тасгийн мэргэжилтэн-2 орон тоо

Байгуулагын нэр

Дотоод нэгж

Албан тушаалын нэршил

Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл

Орон тоо

1

Жаргалант сумын ЗДТГ

Хөдөө аж ахуйн тасаг

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлтийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-4

1

2

Жаргалант сумын ЗДТГ

Хөдөө аж ахуйн тасаг

Бэлчээр, газар тариалан хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-4

1

2022-09-30 00:00:00