Батлагдсан албан тушаалын тодорхойлолт
Засаг даргын Тамгын газрын дарга

...

2022-12-22 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Хууль эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн

Албан тушаалын тодорхойлолт...

2022-10-18 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Албан тушаалын тодорхойлолт...

2022-10-06 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооы асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Албан тушаалын тодорхойлолт...

2022-10-06 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Бэлчээр газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Албан тушаалын тодорхойолт...

2022-10-06 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

Албан тушаалын тодорхойлолт...

2022-10-06 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..