Хөдөө аж ахуйн тасгийн товч танилцуулга

2011 онд сумдын ЗДТГ-ын бүтцэд “Мал эмнэлэг үржлийн тасаг” нэмэгдэж 3 орон тоотойгоор байгуулагдахад Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн даргаар Х.Авээн, малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн буюу  Мал, амьтан, хорио цээр, чанарын хяналтын улсын байцаагчаар С.Жаргалсайхан,  МАА-н үйлдвэрлэлийн технологич үржил бүртгэл мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэнээр Б.Уртнасан нар  ажиллаж байсан.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдрийн 267 дугаар тогтоолоор Хөдөө аж ахуйн тасаг болгон нэрийг өөрчилж 3 орон тоотойгоор буюу Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил, бүртгэлийн асуудал  хариуцсан мэргэжилтэн, Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Хүнс, ЖДҮ, хоршоо, биржийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн  ажиллуулах шийдвэр гарсан.

Б.Лхам-Осор нь  2020 оны 01 дүгээр сарын 01-нд тус сумын Хөдөө аж ахуйн тасгийн Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршоо хариуцсан мэргэжилтнээр томилогдон ажиллаж байна.

Одоогийн байдлаар хөдөө аж ахуйн тасаг нь мэргэжилтэй боловсон хүчний дутагдал, цалингийн сан хүрэлцэхгүй шалтгаанаар 1 орон тоогоор ажиллаж байна.

2022-09-30 10:34:11