Мал эмнэлгийн тасгийн товч танилцуулга

2011 онд сумдын ЗДТГ-ын бүтцэд “Мал эмнэлэг үржлийн тасаг” нэмэгдэж 3 орон тоотойгоор байгуулагдахад  Мал эмнэлгийн үржлийн тасгийн даргаар Х.Авээн, МАА-н үйлдвэрлэлийн технологич үржил бүртгэл мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэнээр Б.Уртнасан,малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн буюу  Мал, амьтан, хорио цээр, чанарын хяналтын улсын байцаагчаар С.Жаргалсайхан нар ажиллаж байсан.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдрийн 267 дугаар тогтоолоор Мал эмнэлгийн тасаг шинээр байгуулагдаж Тархвар зүйч, Мал эмнэлгийн улсын байцаагч гэсэн 2 орон тоотойгоор батлагдсан. Мэргэжилтэй боловсон хүчний дутагдалтай байдлаас шалтгаалан 1 орон тоогоор МЭ-ийн улсын байцаагчаар С.Жаргалсайхан ажиллаж байна.

Мал эмнэлэг үржлийн тасаг нь мал эмнэлгийн ажлаараа жил бүр аймагтаа тэргүүлж ажлаарааа 2014 онд 3-р байр, 2015 онд 2-р байр, 2016 онд 4-р байр, 2017 онд 1-р байр эзэллэж, 2019 онд “Шилдэг сум”-аар шалгарч  амжилттай ажиллаж байна.

Мөн Мал эмнэлгийн үйлчилгээний 3 аж ахуйн нэгжтэй бөгөөд сумын Засаг дарга, аймгийн Мал эмнэлгийн газрын дарга, мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжүүд хамтран ажиллах гурвалсан гэрээ байгуулж, мал эмнэлгийн үйлчилгээг явуулж байна.

2022-09-29 17:09:58